Nákup nad 2000,- Kč s DPH DOPRAVA ZDARMA | 493 721 371 | silites@silites.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti SILITĚS, s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností SILITĚS, s.r.o., jak je identifikována níže, provozovaném na adrese www.silites.cz (dále také jen „e-shop“ nebo „internetový obchod“) a jsou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost:

SILITĚS, s.r.o.,
se sídlem Lomnická 81, Nová Paka, 509 01
IČ: 25260456, DIČ: CZ25260456

Sp.zn. C 10824 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Provozovna e-shopu – kontakty a platební údaje na straně Kontakty.

 

kupujícího (zákazník, spotřebitel) při prodeji zboží formou internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se českým právem.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Stručná specifikace minimálního SW a HW, jehož použití si vyžaduje internetový obchod společnosti SILITĚS, s.r.o. https://www.silites.cz:
Nakupování v e-shopu je přístupné ve všech aktualizovaných internetových prohlížečích bez dalšího speciálního softwaru a speciálních požadavcích na výkon hardwaru. Technická dokumentace produktů určená ke stažení je ve formátu PDF, doporučený program pro prohlížení je Adobe Reader.

Informace o produktech:

 •  Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
  •  Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  •  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
  •  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
  •  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
  •  Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
  •  Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, návody a postupy jsou uvedeny v technických listech a bezpečnostních listech na stránce s výrobky pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

 

Článek I.
Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, a jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel (dále i jen dodavatel nebo prodávající).

Prodávající je obchodní společnost SILITĚS, s.r.o., Lomnická 81, Nová Paka, 509 01, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Další kontaktní údaje prodávajícího jsou na straně Kontakty.

Zákazníkem našeho internetového obchodu (nebo jen e-shopu) je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatelem. Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Na kupujícího v postavení podnikatele se vztahují obchodní podmínky v rozsahu, v jakém se ho týkají a jak je v obchodních podmínkách vymezeno, a vztah se dále řídí občanským zákoníkem.

 

Článek II.
Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je závazná objednávka zboží kupujícího, kterou kupující učiní vyplněním internetového objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, který bude kupujícímu zaslán elektronicky na jeho emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělí při objednávce.

Kupující musí uvést v objednávce minimálně tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího, přesné místo dodání včetně PSČ, tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa), způsob dodání zboží, specifikace zboží včetně jeho množství, platební metodu. Součástí objednávky kupujícího bude rovněž objednávka konkrétního způsobu dopravy objednaného zboží v případech, kdy kupující požaduje, aby dopravu objednaného zboží zajistil prodávající na účet kupujícího. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že souhlasí s výší nákladů na tuto dopravu, která je uvedena na webových stránkách prodávajícího v objednávkovém formuláři.

Kupující vybírá a objednává zboží na základě prezentace zboží na webových stránkách e-shopu prodávajícího, https://www.silites.cz , kde je uveden popis zboží, jeho hlavní vlastnosti a cena zboží. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou ze strany prodávajícího nijak zvlášť zpoplatněny, každá strana si nese své náklady na použití komunikačních prostředků sama (náklady na internet, telefon). Předložením (odesláním) objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s výší kupní ceny zboží uvedené u vybraného zboží na webových stránkách prodávajícího, že uvedenou kupní cenu zboží akceptuje bez výhrad, tzn. zboží specifikované v objednávce požaduje k dodání za aktuální kupní cenu uvedenou na webových stránkách prodávajícího. Kupní ceny zboží uvedené na webové stránce prodávajícího jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, s výjimkou ceny za dopravu v případě, že ji pro kupujícího zajišťuje prodávající.

Souhlas prodávajícího (akceptace) zasílaný kupujícímu, který je spotřebitelem, bude obsahovat to, co bylo mezi smluvními stranami sjednáno, tj. obsah kupní smlouvy vč. specifikace předmětu prodeje, jeho ceny, místa dodání, způsobu dodání, ceny dopravy apod. Součástí takového sdělení je i odkaz na platné obchodní podmínky, které tvoří součást smlouvy a s kterými byl kupující seznámen při elektronickém uzavírání objednávky.

Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se předem tj. před učiněním závazné objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně postupu při případných reklamacích, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na internetových stránkách prodávajícího upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných či sjednaných důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího i bez dohody s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je tedy pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se dle dohody smluvních stran nepoužije. Pokud požadované zboží není na skladě, sdělí prodávající kupujícímu termín, kdy bude zboží k dispozici. Zboží zasíláme jen v rámci České republiky.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží je dodáváno na základě darovací smlouvy. Darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající prohlašuje, že mechanismus uzavření kupní smlouvy umožňuje kupujícímu opravování chyb vzniklých při zadávání dat před nebo při podání závazné objednávky kupujícího.
Součástí každé kupní smlouvy jsou i obchodní podmínky, které kupující musí odsouhlasit před uzavřením objednávky.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti kupujícího dle kupní smlouvy včetně obchodních podmínek (zejména prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo s převzetím zboží), v takovém případě má prodávající nárok na náhradu škody a újmy.

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu podstatné změny okolností, zejména kdy došlo k podstatným změnám cen zboží nebo dopravy. Prodávající je oprávněn dále odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem.

 

Článek III.
Doručování, Jakost zboží, Vady zboží, Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Doručování

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu a případné náklady na dopravu. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Závazek prodávajícího odevzdat zboží dle kupní smlouvy je splněn okamžikem kdy:

 •  bude předáno kupujícímu přímo, a to v provozovně prodávajícího, bylo-li sjednáno dodání u prodávajícího
  •  při dopravě zboží v případě spotřebitele na straně kupujícího v okamžiku, kdy bude zboží dopravcem předáno kupujícímu, leda by byl dopravce určen kupujícím, aniž mu byl nabídnut prodávajícím, v takovém případě je závazek prodávajícího splněn okamžikem předáním prvnímu dopravci
  •  při dopravě zboží v případě podnikatele na straně kupujícího v okamžiku, kdy bude zboží prodávajícím předáno prvnímu dopravci

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem odevzdání zboží kupujícímu přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Cena a způsob doručení – informace zde.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží na své náklady a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 5 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

 1. Vady zboží – reklamace

Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

Práva z vad se uplatňují v provozovně prodávajícího, a to buď osobně, anebo písemně.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen popsat vadu zboží a zároveň věrohodně prokázat uzavření kupní smlouvy u prodávajícího, a to zejména předložením nákupního dokladu a záručního listu. Spolu s uplatněním reklamace předá kupující prodávajícímu k posouzení rovněž reklamované zboží.

Uplatní-li kupující reklamaci (právo z odpovědnosti za vady) prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak, leda by žádal kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů nezbytných k jejímu uplatnění. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel podklady objektivně nutné pro řádné vyřízení reklamace (části zboží, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží při převzetí kupujícím nemá vady, zejména, že:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na 12 měsíců.

V případě podstatného porušení smlouvy má kupující dle své volby právo na dodání nového zboží, odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy, v takovém případě má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

Prodávající neodpovídá za následující vady:

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Upozornění – výrobky stavební chemie mají většinou skladovatelnost a dobu použití stanovenou na 12 měsíců, u některých typů stavební chemie 18 až 24 měsíců. Konkrétní údaje jsou uvedeny na obalech výrobků a v technické dokumentaci. Nelze poskytovat rozšířené záruky nad rámec této doby.

 1. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího, a to tak, že mu zašle vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách prodávajícího, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího, anebo emailem zaslaným na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu prodávajícího, anebo zvolí jinou průkaznou formu odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli nejpozději ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit zboží a vydat mu vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to na své náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Tj. kupující odstupující od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Obdržení odstoupení od smlouvy, vč. uvedení dne jeho obdržení, je prodávající povinen kupujícímu potvrdit emailem zaslaným mu na jeho emailovou adresu uvedenou v závazné objednávce kupujícího.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemá, zejména v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,
 • na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu v celém rozsahu.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný na konci stránky.

Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

Článek IV.
Ochrana osobních údajů

Prodávající poskytuje kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) týkající se zpracováním osobních údajů kupujícího v souvislosti s plněním kupní smlouvy ve zvláštním dokumentu – Zásady ochrany osobních údajů.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího uvedené výše. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz, emailová adresa: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve.

Čl. III bod 2 – 5 těchto obchodních podmínek se vztahuje pouze na smluvní vztah s kupujícím v postavení spotřebitele.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2018.

 

 

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:
———————————————————–

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát (prodávající): ………………………………, sídlo ………..…………………….., IČ …………………, email: …………………………
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:…………………………………………………………………………………………………………….
Datum objednání zboží ………………….., číslo objednávky (zakázky) …………………(bylo-li přiděleno, a je-li spotřebiteli známo), datum obdržení zboží …………………….. (bylo-li již spotřebitelem obdrženo).
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………………….
Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………………….
Podpis spotřebitele/spotřebitelů : ……………………………………………… (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum, kdy je oznámení odesíláno ………………….

(*) Nehodící se škrtněte

 

Váš košík
0