Nákup nad 2000,- Kč s DPH DOPRAVA ZDARMA | 493 721 371 | silites@silites.cz

Dentacryl technický, licí pryskyřice, 100 + 100 g

Dentacryl technický, licí pryskyřice, 100 + 100 g

282  včetně DPH

Výrobek skladem. Dodáme do 3 dnů.

DENTACRYL® je tradiční výrobek, který je již přes 50 let na trhu..
DENTACRYL® technický je dvousložková metylmetakrylátová licí pryskyřice, určená pro technické použití. Polymeruje samovolně tzv.chemickou iniciací po smísení obou složek. Má velmi dobré izolační vlastnosti, vysokou mechanickou pevnost a dokonalou tepelnou izolaci. Prášek je možno barvit běžnými anorganickými barvivy, případně plněním prášku různými plnivy (např. grafit, porcelánový prášek, kovové piliny apod.).

Další informace

obal

PAP krabička – sada

hmotnost

200 g

barva

transparentní

Dokumentace

Technická a bezpečnostní dokumentace ke stažení zde odkaz do nového okna

Typ nebezpečnosti

Dentacryl, plv. (sypká složka)

EUH208 – Obsahuje dibenzoylperoxid. Může vyvolat alergickou reakci.

Prach může způsobit bolestivé podráždění očí a slzení. Případný prach z tohoto výrobku může při vdechnutí nadměrného množství způsobovat podráždění dýchacích cest. Ve styku se vzduchem může prach vytvářet výbušnou směs.


Dentacryl liq. (tekutá složka)

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným plamenem, jiskrami. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách

P260 Nevdechujte mlhu, aerosoly, páry

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P280 Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P362+P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte P403+P235 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu

P501 Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady

Obsahuje: methyl-methakrylát, methyl-2-methylprop-2-enoát, methyl-2-methylpropenoát; N,N-dimethyl-p-toluidin

EAN: 8594747003568

Katalogové číslo: 1680 - Potřebujete pomoc? Napište nám ... Zavolejte nám ...

Kategorie:

DENTACRYL® je tradiční výrobek, který je již přes 50 let na trhu.

DENTACRYL® technický je dvousložková metylmetakrylátová licí pryskyřice, určená pro technické použití. Polymeruje samovolně tzv.chemickou iniciací po smísení obou složek. Má velmi dobré izolační vlastnosti, vysokou mechanickou pevnost a dokonalou tepelnou izolaci. Prášek je možno barvit běžnými anorganickými barvivy, případně plněním prášku různými plnivy (např. grafit, porcelánový prášek, kovové piliny apod.).

Použití:
Snadná zpracovatelnost pryskyřice DENTACRYL® umožňuje jeho široké použití i v různých průmyslových oborech. Svými vlastnostmi je předurčen k využití v elektroprůmyslu. Ve strojírenství se uplatňuje např. při zalévání vodících desek razníků. Používá se k upevňování výbrusů v metalurgických laboratořích. Při odlévání většího množství přesahující 1 000 g zpracovaného materiálu je výhodné, odlévat předmět po částech, přičemž zůstanou jeho mechanické vlastnosti zachovány.

Mísicí poměr: 100 dílů prášku na 45 – 55 dílů tekutiny

Zpracování:
Ve skleněné nebo keramické nádobce se smísí odměřené množství prášku a tekutiny. Směs se promísí např. skleněnou tyčinkou. Vzhledem k tomu, že prášek má snahu sedimentovat u dna nádobky, je nutné po dobu rozpouštění směs pomalu míchat. Dobře rozpuštěný DENTACRYL® je medovité konzistence. V tomto stavu je připraven k dalšímu zpracování. Formy do kterých se rozpuštěný materiál odlévá mohou být kovové, skleněné, porcelánové, papírové nebo sádrové. Kovové formy se izolují např. parafinem, sádrové formy se izolují izolačním přípravkem na sádry (např. ISODENT®). Nevyhovujícím materiálem pro licí formy je guma. Izolaci nelze provádět vrstvou vazeliny nebo oleje vzhledem k tomu, že tuky mají negativní vliv na tuhnutí pryskyřice. Zhotovené výrobky z pryskyřice DENTACRYL® se po opracování leští plavenou křídou nebo leštícími pastami používanými při leštění kovů.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Váš košík
0