Nákup nad 2000,- Kč s DPH DOPRAVA ZDARMA | 493 721 371 | silites@silites.cz

Epoxin Dekor – Zalévací hmota

Epoxin Dekor – Zalévací hmota

2.399 11.990  včetně DPH

Vyčistit

2K epoxidová zalévací hmota na výrobu dekorativních prvků a pro modelářskou činnost. Jedná se o nízkoviskozní, bezrozpouštědlovou hmotu bez obsahu nonylfenolu.

Vhodné pro modelářskou činnost, výrobu šperků, výrobu dekorativních předmětů a stolů.

Další informace

Balení

Sada plechovek 4 kg, Sada plechovek 20 kg

Dokumentace

Technická a bezpečnostní dokumentace na www.denbraven.cz.odkaz do nového okna

Typ nebezpečnosti

Složka A

blankblank

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (j) VŘNH: 140 g/l.
Výrobek připravený k použití (složka A+B) obsahuje 16 g/l VOC.

 

Složka B

blankblank

Signální slovo: Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 91 92 93)/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje: reaction products of di-, tri- and tetra-propoxylated propane-1,2-diol with ammonia; benzylalkohol; 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; 2,2,4(nebo2,4,4)-trimethylhexan-1,6-diamin

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (j) VŘNH: 140 g/l.
Výrobek připravený k použití (složka A+B) obsahuje 16 g/l VOC.

Video

EAN: N/A

Katalogové číslo: Není uvedeno./Vyberte variantu. - Potřebujete pomoc? Napište nám ... Zavolejte nám ...

Kategorie:

2K epoxidová zalévací hmota na výrobu dekorativních prvků a pro modelářskou činnost. Jedná se o nízkoviskozní, bezrozpouštědlovou hmotu bez obsahu nonylfenolu.

Vlastnosti

  • transparentní
  • výborně odpěňuje
  • tloušťka odlitku až 5 cm
  • dlouhá doba zpracovatelnosti
  • možnost probarvení pigmenty
  • minimální smrštění

Použití

Modelářská činnost, výroba šperků, výroba dekorativních předmětů a stolů.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Váš košík
0