Nákup nad 2000,- Kč s DPH DOPRAVA ZDARMA | 493 721 371 | silites@silites.cz

Epoxin F1000 DRY

Epoxin F1000 DRY

1.529  včetně DPH

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 %). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyurethanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN.

Další informace

Hmotnost 4.4 kg

Dokumentace

Technická a bezpečnostní dokumentace na www.denbraven.cz.odkaz do nového okna

Typ nebezpečnosti

Složka A

blankblank

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan; formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (h) RNH: 750 g/l.
Výrobek připravený k použití (složka A+B) obsahuje 165 g/l VOC.

 

Složka B

blankblankblank

Signální slovo: Nebezpečí

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje: benzylalkohol; polymer s benzenaminem, hydrogenovaný formaldehyd; 4,4′-methylenbis(cyklohexylamin); 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (h) RNH: 750 g/l.
Výrobek připravený k použití (složka A+B) obsahuje 165 g/l VOC.

EAN: 8595100143976

Katalogové číslo: T6001 - Potřebujete pomoc? Napište nám ... Zavolejte nám ...

Kategorie:

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 %). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Výhody

 • velmi dobrá penetrační schopnost
 • krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
 • snadná aplikace
 • vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
 • vysoká přídržnost k podkladu
 • barevné sjednocení podkladu (příprava před nátěrem) – pouze u barevných verzí

Použití

 • pro penetraci suchých cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru
 • pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
 • penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyurethanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
 • povrchové zpevnění nesoudržných podkladů – zalití kapilár a pórů v podkladu
 • dále se používá jako penetrační nátěr pro přípravu podkladů před pokládkou kamenných a mramorových koberců

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Váš košík
0