Nákup nad 2000,- Kč s DPH DOPRAVA ZDARMA | 493 721 371 | silites@silites.cz

Epoxin F5000

Epoxin F5000

1.999  včetně DPH

Vyčistit

Pigmentovaný dvousložkový epoxidový nátěr a stěrka pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, parkoviště, školy, jídelny, nemocnice apod.

Další informace

Hmotnost -
barva

Černá RAL 9005, Dopravní bílá RAL 9016, Dopravní červená RAL 3020, Okenní šedá RAL 7040, Slonová kost světlá RAL 1015, Smaragdová zelená RAL 6001, Světle modrá RAL 5012, Světle šedá RAL 7035, Zinková žlutá RAL 1018

Dokumentace

Technická a bezpečnostní dokumentace na www.denbraven.cz.odkaz do nového okna

Typ nebezpečnosti

Složka A

blankblankblank

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechováním).
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 Nevdechujte prach/páry.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: křemen (SiO2); bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan; formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (j) RNH: 500 g/l.
Výrobek připravený k použití (složka A+B) obsahuje 139,2 g/l VOC.

 

Složka B

blankblankblank

Signální slovo: Nebezpečí

H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Obsahuje: benzylalkohol; 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; m-fenylenbis(methylamin); kyselina salicylová

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (j) RNH: 500 g/l.
Výrobek připravený k použití (složka A+B) obsahuje 139,2 g/l VOC.

EAN: N/A

Katalogové číslo: Není uvedeno./Vyberte variantu. - Potřebujete pomoc? Napište nám ... Zavolejte nám ...

Kategorie:

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 %). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Výhody

  • snadná aplikace a čištění
  • velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
  • vysoká odolnost vůči water-spottingu
  • vysoký rozliv – možnost aplikace bez odvzdušňovacího válečku
  • možnost zhotovení protiskluzového povrchu

Použití

  • vytváření litých podlah a hladkých nátěrů
  • vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, parkoviště, školy, jídelny, nemocnice atd.
  • v kombinaci s křemičitým pískem vytváří protiskluzný povrch
  • možnost kombinace s barevnými chipsy pro vytvoření dekorativních a jedinečných podlah
  • možnost variabilní kombinace barev pro vytváření vlastních vzorů tzv. dekorování

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Váš košík
0