Nákup nad 2000,- Kč s DPH DOPRAVA ZDARMA | 493 721 371 | silites@silites.cz

REMALLE smalt opravný

REMALLE smalt opravný

83 107  včetně DPH

Vyčistit

Remalle smalt na opravy smaltovaných předmětů (vany, výlevky, umyvadla, lednice, nádobí, apod.).
Snadno se aplikuje. Opravené místo je odolné vůči teplotám, nárazu a oděru.

Další informace

Hmotnost -
obal

tuba

barva

bahama, bílá

hmotnost

15 g, 8 g

Dokumentace

Technická a bezpečnostní dokumentace ke stažení zde odkaz do nového okna

Typ nebezpečnosti

GHS02 hořlavé látky GHS07 dráždivé látky

Varování

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

EUH208 Obsahuje ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: n-butyl-acetát

Mezní hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití 600 g/l.

EAN: N/A

Katalogové číslo: Není uvedeno./Vyberte variantu. - Potřebujete pomoc? Napište nám ... Zavolejte nám ...

Kategorie:

Remalle smalt na opravy smaltovaných předmětů (vany, výlevky, umyvadla, lednice, nádobí, apod.).
Snadno se aplikuje. Opravené místo je odolné vůči teplotám, nárazu a oděru.

Použití opravného smaltu:

Místo určené k opravě je třeba zbavit rzi, tuků a nečistot a lehce zdrsnit brusným papírem. Emailový lak je třeba nanášet v tenkých vrstvách a nechat dokonale zaschnout. Tento postup je nutno opakovat tak dlouho, až je poškozené místo zcela lakem vyplněno. Pasta je během asi 10 minut vysušena. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je nutno vrstvy nechat nejméně 24 hodin vyschnout.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Váš košík
0